اجاق گاز ان دسته از وسایلی است که برای اشپزی استفاده می شود و سوخت خود را از گاز طبیعی و پروپان و بوتان تامین می کند . با انکه قدمت بسیار زیادی ندارد اما امروزه به عنوان یکی از وسایل بسیار ضروری در خانه ها به شمار می رود . اجاق گاز ها به دسته جاق گاز رومیزیو اجاق گاز صفحه‌ای و اجاق گاز مبله دسته بندی می شوند .

اجاق گاز